Samarbejde skal sikre videndeling

Af Morten Hviid Alberg, ma@quickcare.dk

I Danmark står et stort antal borgere i den arbejdsdyg­tige alder af fysiske, psy­kiske eller sociale årsager uden for arbejdsmarkedet. Udover store samfundsøko­nomiske konsekvenser kan dette få store konsekvenser for den enkelte borger og have negativ indflydelse på den enkeltes livskvali­tet. En indsats, hvor fokus ligger på at hjælpe den en­kelte borger med at opnå en hensigtsmæssig tilknytning til arbejdsmarkedet, er en yderst relevant del af en samlet rehabiliteringsind­sats.

Videncenter for kroni­ske sygdomme og rehabi­litering har derfor indledt et samarbejde med den private sundhedsaktør Quick Care, der har specia­liseret sig i fastholdelse, udplacering og genplace­ring af borgere uden for arbejdsmarkedet. Målet er videndeling og faglig spar­ring.

Mindske afstand

Quick Care henvender sig til borgere, som i kortere eller længere perioder be­finder sig på sygedagpenge eller kontanthjælp, og som alle har det tilfælles, at de­res fravær fra arbejdsmar­kedet skyldes, at de ikke har tilstrækkelige fysiske eller psykosociale ressour­cer til at imødekomme de krav, som stilles af et for­løb på arbejdsmarkedet.

For at borgeren kan opnå en tilknytning til ar­bejdsmarkedet, er det der­for essentielt at reducere afstanden mellem borge­rens ressourcer og arbejds­markedets krav. Derfor har Quick Care specialiseret sig i at afklare og opkvalificere den enkelte borgers fysiske og psyko­sociale ressourcer ift. ar­bejdsmarkedet. Et arbejds­markedrettet fokus sikres ved, at der i afklaringen og opkvalificeringen af borge­rens ressourcer også foku­seres på, hvilken betydning borgerens aktuelle ressour­cer har for borgerens evne til at udføre arbejdsmar­kedrettede aktiviteter og dermed også for borgerens mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet.

Værdifuld tilknytning

Afklaringen har til formål at skabe et billede af bor­gerens fysiske og psykoso­ciale ressourcer. Et billede som løbende formidles til sagsbehandleren. Set ud fra et ICF-perspektiv giver afklaringen sagsbehandle­ren mulighed for at iværk­sætte en ”top-down” sty­ret indsats, hvor indsatsen ligger på deltagelses- og aktivitetsniveau, og hvor arbejdsmarkedets krav ju­steres ift. borgerens res­sourcer. En opkvalificering kan derimod anses som en ”bottom-up” styret indsats, hvor indsatsen ligger på kropsniveau, og hvor bor­gerens ressourcer øges ift. arbejdsmarkedet.

Uanset indsats vil det medføre en reducering af afstanden mellem borge­rens ressourcer og arbejds­markedets krav. Såfremt afklaringen viser, at årsa­gen til at borgerens fysi­ske eller psykosociale res­sourcer ikke kan matche arbejdsmarkedets krav el­ler er kronisk, vil en ”top-down” styret indsats, hvor arbejdsmarkedets krav justeres ift. borgerens res­sourcer, være nødvendig for at sikre borgeren en værdifuld tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgeren i centrum

Det afklarende og opkvali­ficerende forløb tilrettelæg­ges individuelt. Forløbet er baseret på træningsoriente­rede og fysioterapeutiske teorier, metoder og kon­cepter, som alle kræver en aktiv deltagelse. Gennem samtale, undersøgelse og observation dannes der på baggrund heraf et billede af borgerens fysiske og psykosociale ressourcer. Såfremt det er muligt og relevant, suppleres dette med viden fra kommunale, regionale, private eller of­fentlige aktører, som er, el­ler har været, i kontakt med borgeren.

Et intra-, inter eller tværfagligt samarbejde er derfor en vig­tig del af Quick Cares praksis, hvor kontakt til andre aktører sikrer et forløb, hvor alle arbejder i samme retning.

Hurtig tilbagevenden

Forløbets varighed afhæn­ger af, hvornår der vurde­res at være en sammen­hæng mellem borgerens ressourcer og arbejdsmar­kedets krav, samt hvornår borgerens ressourcer vur­deres at være stabile eller under fortsat udvikling.

Når dette vurderes at være tilfældet, fokuseres der på, at borgeren hurtigst muligt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller afslutter sig forløb - også selvom dette betyder, at borgeren endnu ikke har opnået det bedst mulige funktionsniveau. Ud fra en fysioterapeutisk tanke­gang, hvor fokus ligger på at udvikle, vedligeholde og bevare menneskets opti­male bevægelses- og funk­tionsevne livet igennem, kan dette anses som værende atypisk, men international forskning har påvist, at hur­tig tilbageven­den til arbejde er den mest effektive vej til at genvinde maksimal arbejdsevne og forebygge tilbagefald.

Øget samarbejde

Som en del af en målrettet indsats mod sygefraværet hos den danske befolkning har regeringen i 2008 ud­arbejdet en handlingsplan med 30 forslag til, hvordan sygefraværet i både den of­fentlige og private sektor kan nedbringes. Af disse fremhæver regeringen selv, at jobcentrene skal have mulighed for at give alle sygemeldte, både beskæf­tigede og ledige, aktive tilbud, fx vejledning og op­kvalificering.

Nyt samarbejde

Et samarbejde mellem sundhedsuddannelserne og private og offentlige aktø­rer med kompetencer og vi­den inden for arbejdsmar­kedrettet intervention er essentielt for at imødekom­me et fremtidigt behov for kompetente arbejdsmar­kedsorienterede aktører, udvaske grænserne mellem sundheds- og beskæftigel­sessektorer og leve op til ansvaret om at få bragt sy­gefraværet ned. Både nu og fremover. Udover samar­bejdet med Videncenter for kroniske sygdomme og re­habilitering har Quick Care derfor indgået i samarbejde med fysioterapeut-uddan­nelserne i Århus, Køben­havn og Holstebro. Målet er, at et sådant samarbejde fremover vil komme både fremtidens sundhedsud­dannelser, samfundet og den enkelte borger til gode.

FAKTA

  • Quick Care er en privat sundhedsaktør, der samarbejder med kommuner og landets jobcentre.
  • Quick Cares medarbejdere har et indgående kendskab til de lovgivningsmæssige rammer, bor­geren befinder sig i, og hvilken indflydelse dette kan få for borgerens forløb ud mod arbejds­markedet.
  • Quick Care har et indgående kendskab til arbejdsmarkedet, der sikrer, at de er i stand til at imødekomme vekslende behov. Quick Cares samlede viden giver derfor medarbejderne mulig­hed for at deltage i et kvalificeret samarbejde med både kommunens jobcentre og sagsbehand­lere såvel som den enkelte borger.