Nyborg

Forløbet finder sted på Sprogskolen, Skovbrynet 17, 5800 Nyborg

 

 

Pia Kirkeby Havelund

Projektkonsulent - Prof.bach. i Fysioterapi

Eva Fabricius Jensen

Psykolog